Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) navazují na naše Obchodní podmínky a popisují, jak nakládáme s Vašimi osobními údaji, které nám poskytujete prostřednictvím našich webových stránek dostupných skrze internetové rozhraní na adrese www.jazykovka-roznov.cz (dále jen „webové stránky“) nebo jinými způsoby (e-mailem, telefonicky, osobně). Před odesláním osobních údajů máte vždy možnost se se Zásadami seznámit.

1. Na úvod

 • Poskytovatelem služeb je společnost KIAORA – jazykové centrum s.r.o. Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, C57008/KSOS se sídlem na adrese Palackého 174, Rožnov pod Radhoštěm, Česká republika, E-mailová kontaktní adresa správce je kiaora@jazykovka-roznov.cz. Pokud používáme slovo „my“, myslíme tím oba správce společně.
 • Uživatelem je každý, kdo odesílá své osobní údaje prostřednictvím našich webových stránek. Uživatelem jsou nejčastěji zákazníci, zájemci o naše služby a další osoby. V textu Zásad oslovujeme uživatele společně „Vy“.

1.2. Zásady popisují, jak nakládáme s osobními údaji uživatelů-fyzických osob, přičemž dodržujeme Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, známé také jako GDPR (dále budeme používat zkratku „GDPR“).

1.3. Prosíme, berte na vědomí, že můžeme při poskytování služeb zachytit Vaši podobiznu na fotografii nebo video a následně je použít pro zpravodajské účely v souladu s § 89 a § 90 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

2. Jsme správcem osobních údajů

2.1. Vždy zpracováváme osobní údaje získané od vás, uživatelů.

2.2. Osobní údaje začínáme zpracovávat v momentě jejich přijetí poté, co je odešlete prostřednictvím našich webových stránek jako součást poptávky nebo objednávky nebo nám je poskytnete jinak (e-mailem, telefonicky, osobně).

2.3. Zpracováváme tyto osobní údaje ve smyslu čl. 4 odst. 1 GDPR:

 • údaje uvedené ve smlouvě o poskytování služeb dle Obchodních podmínek vč. případných dodatků
 • historii objednávek a plateb za služby
 • informace pro čerpání bodů z benefitních programů při platbě za služby
 • informace o průběhu poskytování služeb
 • údaje z reklamačního procesu dle Obchodních podmínek
 • údaje z objednávky (jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní kontakt, adresa, informace o poptávané službě)
 • údaje vložené do rozřazovacího testu dostupného na webových stránkách (odpovědi na otázky, jméno a příjmení, e-mailová adresa, město/obec)
 • údaje vložené do formuláře při projevení zájmu o pracovní pozici u nás (jméno a příjmení, titul, datum narození, informace o vzdělání, telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa, CV) včetně údajů z pracovního pohovoru
 • e-mailová adresa
 • obsah naší vzájemné elektronické komunikace

2.4. Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem:

 • plnění smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, kterým se rozumí poskytování služeb jazykového vzdělávání včetně případného reklamačního řízení a uplatňování nároků ze smluv soudní či mimosoudní cestou, dále také za účelem administrativy spojené s poskytováním služeb a informování o případných plánovaných změnách v poskytování služeb
 • vzniku případné spolupráce (pracovněprávní nebo externí), tj. za účelem předsmluvního jednání podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR
 • ochrany serverů před útoky a před zneužitím třetími stranami, což je náš i Váš oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR
 • abychom Vás mohli, v rámci našeho oprávněného zájmu, informovat, co je u nás nového, jaká zlepšení a novinky plánujeme, ať máte vždy aktuální a přesný přehled dostupných a také odpovídat na Vaše dotazy a požadavky zaslané prostřednictvím kontaktního nebo poptávkového formuláře na webových stránkách
 • splnění našich zákonných povinností (zejména daňových, účetních, pracovněprávních a dále ve vztahu k dozorovým organům v oblasti poskytování denního pomaturitního studia) ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR

2.5. Osobní údaje podle tohoto článku zpracováváme po dobu trvání smlouvy o poskytování služeb, tj. po dobu poskytování jazykového vzdělávání, nejdéle však 10 let po jejím zániku pro případ vzniku sporu týkajícího se smlouvy, Obchodních podmínek nebo Zásad ohledně náhrady škody. V rámci našeho oprávněného zájmu Vás můžeme oslovit e-mailem ještě 1 rok po ukončení poskytování služeb nebo od přijetí poptávky. V případě zpracování osobních údajů za účelem naší vzájemné spolupráce nakládáme s údaji po dobu trvání spolupráce a nejdéle 10 let po jejím zániku pro případ vzniku sporu ohledně náhrady škody. Údaje o zájemcích o spolupráci s námi si ponecháváme v databázi ještě 2 roky od projevení zájmu, abychom Vám případně mohli nabídnout další pracovní pozice.

2.6. Pro řádné poskytování služeb potřebujeme pomoc několika subjektů, které mohou zpracovávat Vaše osobní údaje a jejichž činnost je v souladu s evropskými standardy ochrany osobních údajů, přičemž zpracovávání osobních údajů třetími stranami je upraveno jejich vlastními podmínkami poskytování služeb. Berete na vědomí, že jim předáváme Vaše osobní údaje pro naplnění výše uvedených účelů. Jedná se o:

 • Naše externí lektory, jejichž prostřednictvím Vám poskytujeme služby jazykového vzdělávání
 • Naše externí účetní, daňové a právní poradce
 • Naše externí ICT konzultanty, kteří nám pomáhají udržovat v chodu a bezpečí naše interní systémy, databáze a webové stránky
 • Poskytovatele benefitních programů uvedené na našich webových stránkách pro účely autorizace platby formou benefitních programů. Údaje si neukládáme, pouze je poskytovatelům benefitních služeb předáváme pro autorizaci platby.

3. Zpracovávání údajů na základě souhlasu

3.1. Vybrané údaje, které jsme uvedli výše, můžeme dále zpracovávat také tehdy, dáte-li nám k tomu dobrovolný a informovaný souhlas ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Poskytování služeb není nikdy vázáno na poskytnutí souhlasu. Ale můžeme Vám za něj nabídnout nějaký bonus (např. vyhodnocení rozřazovacího testu pro zjištění Vaší úrovně cizího jazyka).

3.2. Na základě souhlasu zpracováváme Vaši e-mailovou adresu proto, abychom Vás mohli informovat o našich službách, o tom, co je u nás nového, a zasílat Vám informace o plánovaných akcích a událostech.

3.3. Souhlas bude mít v takovém případě nejčastěji formu tickboxu, e-mailu nebo nám jej udělíte aktivním krokem vyžadovaném v e-mailu.

3.4. Zpracovávat osobní údaje na základě souhlasu můžeme 5 let. Lhůta pro zpracovávání může být kratší, pokud souhlas odvoláte.

4. Odvolání souhlasu

4.1. Souhlas se zpracováním osobních údajů podle předchozího odstavce můžete kdykoliv odvolat zasláním požadavku na adresu kiaora@jazykovka-roznov.cz.

4.2. Souhlas udělený dle výše uvedených odstavců platí také námi pověřené zpracovatele a pro naše případné právní nástupce.

5. Další ustanovení o ochraně osobních údajů

5.1. Na bezpečnost při zpracování osobních údajů dětí při poskytování služeb klademe zvláštní důraz. Nezpracováváme zvláštní kategorie osobních údajů, tzv. citlivé osobní údaje.

5.2. Zpracovatelé, které pověříme zpracováváním, musí splňovat vysoký standard ochrany a budou vždy nakládat s údaji v mezích Zásad.

5.3. Po zániku důvodu pro zpracovávání údajů osobní údaje zlikvidujeme.

5.4. Vždy vynaložíme maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování osobních údajů jinými osobami, nicméně neodpovídáme za újmu způsobenou neoprávněným zpracováním osobních údajů třetí osobou.

5.5. E-maily, které Vám budeme čas od času zasílat, nepovažujeme my ani Vy za nevyžádané obchodní sdělení ve smyslu zákona č. 40/1995, o reklamě, a zákona č. 480/2004, o některých službách informační společnosti.

5.6. V případě, že se dozvíme o bezpečnostním riziku spojeným s osobními údaji, bez zbytečného odkladu Vás upozorníme.

5.7. Potvrzujete nám, že poskytnuté osobní údaje jsou aktuální, pravdivé, přesné a že se vztahují výhradně k Vaší osobě nebo že jste uvedl/a údaje, jejichž užitím nedošlo k zásahu do práv třetích osob. Vždy nám dejte prosíme vědět o změnách v osobních údajích, aby byly zpracovávány pouze aktuální a úplné údaje, a to na naši žádost nebo i bez žádosti.

5.8. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické i papírové podobě neautomatizovaným způsobem. Anonymizované osobní údaje mohou být zpracovávány také automatizovaně.

6. Pomoc při nakládání s osobními údaji

6.1. Když budete mít pocit, že provádíme zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, můžete:

 • nás vždy požádat o vysvětlení e-mailem na adresu kiaora@jazykovka-roznov.cz vznést námitku proti zpracování za účelem oprávněného zájmu e-mailem na adresu kiaora@jazykovka-roznov.cz

7. Závěrečná ustanovení

7.1. Veškeré soukromoprávní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti se zpracováváním osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl realizován přístup na webové stránky. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi Vámi a námi jsou příslušné české soudy, které budou aplikovat české právo.